Uczenie języka angielskiego w Przedszkolu Kids Story odbywa się dwutorowo:

  1. Codzienne zajęcia językowe opierające się na założeniach podejścia interkulturowego
  2. Cotygodniowe zajęcia z Nauczycielem Anglojęzycznym

 

Podejście interkulturowe:

Program został przygotowany dla Przedszkola Kids Story przez Martę Kaliską, pracownika naukowo-dydaktycznego Wydziału Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego.

Podejście interkulturowe polega na ścisłym powiązaniu nauki języka z elementami kultury typowymi dla danego obszaru językowego i kraju rodzimego. Dzięki temu, dzieci nie tylko poznają język obcy, ale również dowiadują się o ogólnorozumianej kulturze oraz o różnicach i podobieństwach kulturowych istniejących między różnymi społecznościami.

Obecnie, konieczność kształcenia od jak najwcześniejszych lat wrażliwości interkulturowej podkreśla się w wielu dokumentach publikowanych przez Radę Europy czy też Parlament Europejski. Należy do nich na przykład Europejski system opisu kształcenia językowego, wydany w Polsce w 2003 r., w którym czytamy: „wiedza, świadomość i rozumienie relacji między światem społeczności pochodzenia a światem społeczności języka docelowego tworzą wrażliwość interkulturową (…). Umiejętności interkulturowe to umiejętność pośredniczenia między kulturą własną a kulturą obcą” (ESOKJ 2003: 96).

Mając na uwadze coraz większą potrzebę budowania w uczniach umiejętności interkulturowych, badacze zajmujący się dydaktyką języków, m.in. M. Byram, G. Zarate, A. Bandura, P. Balboni opracowali główne tezy podejścia interkulturowego ukierunkowanego właśnie na równoległy rozwój umiejętności językowych i tych interkulturowych. Tezy te posłużyły do przygotowania autorskiego programu nauczania dla przedszkola KIDS-STORY dostosowanego do potrzeb dzieci w tym przedziale wiekowym. Nauka języka wpleciona została mocno w kontekst kulturowy tak, że dzieci nie uczą się języka w sposób oderwany od kontekstu jego użycia, lecz mają możliwość poznawania elementów kultury i porównywania ich z własną rzeczywistością. Tym samym, zaczynają one rozumieć znaczenie języka oraz jego wartość komunikacyjną dla społeczności, która się nim posługuje.

            Interkulturowy program nauczania ma na celu (1) wszechstronny rozwój dziecka, (2) zwiększenie jego motywacji do nauki, (3) przybliżenie różnych elementów kultury typowych dla danych krajów, (4) zwiększanie świadomości różnic i podobieństw kulturowych – niezwykle ważnej w dzisiejszym zglobalizowanym świecie.

Zajęcia językowe nie mają tradycyjnego charakteru, lecz bazują na technikach aktywizujących, w tym na metodzie TPR (Total Physical Response) polegającej na połączeniu czynności mówienia i rozumienia z ruchem fizycznym, co jest szczególnie przydatne w przypadku dzieci. Została ona zaproponowana i rozwinięta przez Jamesa Ashera, kalifornijskiego profesora psychologii, który oparł się na założeniach psychologii rozwoju, teorii uczenia się, pedagogiki oraz na schemacie nauczania języków obcych zaproponowanym przez Harolda i Dorothę Palmer. Oprócz tego, w programie wykorzystuje się muzykę jako czynnik wspomagający wprowadzanie nowych zagadnień i właściwe ukierunkowanie uwagi dzieci oraz wyłącznie materiały autentyczne: zdjęcia, nagrania, piosenki, fragmenty tekstów, co umożliwia dzieciom kontakt z „prawdziwym” językiem.

Reasumując, każde zajęcia językowe to dla dzieci nowa przygoda w nowym, innym świecie, a sam język stanowi tu narzędzie do ukazania im tego świata, jego historii, geografii, kuchni, muzyki, zwyczajów, itd.

Zajęcia z Nauczycielem Anglojęzycznym

Bycie zdeterminowanym do posługiwania się wyłącznie językiem angielskim podczas spotkań z Nauczycielem Anglojęzycznym przypomina metodę językowej immersji, czyli całkowitego zanurzenia się w języku. Łatwiej wtedy o przełamanie bariery językowej, zapamiętywanie słówek i praktyczne wykorzystanie językowych umiejętności. Nauczyciel Anglojęzyczny pomaga dzieciom w prowadzeniu swobodnej konwersacji.